Integritetspolicy

Vilken information samlar vi in?

Things 4 you AB samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Information du ger till oss:

Kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.

Personnummer – personnummer

Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Egendom – lägenhetsnummer, etc.

Exempel på information vi samlar in om dig – När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp (exempel på källa: Payson).

Information om varor – detaljer angående de varor du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners (exempel på källa: Payson).

Geografisk information – exempelvis din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig.

Vad gör vi med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos oss kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

 

Vi behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service,)

Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).

Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service).

Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service).

Vi kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Såsom adressuppgifterna för att de ska kunna leverera varorna.

Betal- och kreditbolag:
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiell aktör. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via vår partner kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Vår partner kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid ansökan om krediter.

Myndigheter:
På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan Things 4 you komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet:

Things 4 you strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Things 4 you som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Things 4 you AB vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dag

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

om du bestrider att personuppgifterna är korrekta

behandlingen är olaglig

vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Things 4 you

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal för med dig

om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning

om du har samtyckt till behandling

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Things 4 you som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559151-6983 och har sitt säte i Storbrännan, Burträsk

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på  info@things4you.se.vildmarksdata.hosting alt ringa oss på 0702231837

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Things 4 you AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Things 4 you AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.